Notariusz, Łódź, Śródmieście | Jan Franciszek Lewek
Kancelaria Notarialna ul.Narutowicza 69 lok.5 Łódź; tel/fax. 42 678 00 11; kom.506 260 950; kancelaria@notariusz-lewek.pl ; Notariusz , Łódź
Strona główna Kancelarii Notarialnej w Łodzi
Czynności Notarialne
Opłaty
Kontakt z Kancelarią Notarialną w Łodzi
Mapa Strony
Opłaty


Szanowni Państwo,

W celu uzyskania szczegółowych informacji proponujemy skontaktować się bezpośrednio z kancelarią.

Tytułem wstępnej informacji podajemy, że:

notariusz jako płatnik obowiązany jest pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn i przekazać je do właściwych urzędów

notariusz pobiera również opłatę sądową od wniosków o wpis do księgi wieczystej

notariusz pobiera taksę notarialną na podstawie rozporządenia Ministra Sprawiedliwości, którego wyciąg przytoczony jest poniżej:

  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)

Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

 

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem § 8-16, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zwana dalej "maksymalną stawką", zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i § 4, za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) albo w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.2)).

3. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

1) przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;

2) przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;

3) przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;

4) przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;

5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

6) przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;

7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;

8) przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

 

§

3. (1) Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

 

1) do 3.000 zł - 100 zł;

 

 

2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

 

 

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

 

 

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

 

 

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

 

 

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

 

§ 4. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

  
Strona główna Kancelarii Notarialnej w ŁodziCzynności NotarialneOpłatyKontakt z Kancelarią Notarialną w ŁodziMapa Strony